Szkoła Podstawowa w Kuźni

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kuźni pragnie poinformować, że placówka od 20 marca 2021 r. posiada nowy adres strony internetowej www.spkuznia.szkolnastrona.pl, znajdą tam Państwo wszelkie aktualności. Serdecznie zapraszamy wszystkich z Państwa do odwiedzania naszej nowej witryny.

.............................................................................................................

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

WSTĘP

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kuźni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.spkuznia.szkolnastrona.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-17

Data ostatniej istotnej aktualizacji:    2021-03-17

Serwis naszej placówki został zaprojektowany w sposób umożliwiający dostępność dla jak najszerszej grupy odbiorców (w tym dla osób niepełnosprawnych), niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Szablon strony jest zgodny w 100% z WCAG 2.1 na poziomie AA, jednak niektóre treści publikowane przez redaktorów na stronie mogą nie spełniać wymagań standardu z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nie wszystkie filmy posiadają napisy dla osób głuchych
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Zgodność ze standardami

Strona wykorzystuje następujące rozwiązania:

 • HTML5
 • WCAG 2.0 (AA)

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.

Wygląd i nawigacja

W sekcji nagłówka znajdują się narzędzia pozwalające na dobranie dogodnego kontrastu oraz wielkości czcionki.

Aby szybko znaleźć najważniejsze treści, użytkownicy mogą skorzystać z głównego menu, mapy strony lub wbudowanej wyszukiwarki.

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI

Deklarację  sporządzono dnia 23-03-2021 r.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kuźni.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Ewa Jabłońska e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub skontaktować się z telefonicznie: 627415634


Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od strony południowej, prowadzą do niego schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Na terenie Szkoły nie ma miejsc parkingowych, w tym dla osób niepełnosprawnych.
 3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 4. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro i piwnica) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
 5. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
 6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

.............................................................................................................................................

Inf. PPP1

Informacja PPP2

................................................................................................................................................................

kom1

kom2

kom3

.......................................................................................................................................................................................................... 

 REKRUTACJA DO KLASY I ORAZ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

1

2

3

4

5

6

...............................................................................................................................................................

 świeżynki1

świeżynki2

świeżynki3

świeżynki4

świeżynki5

Załączniki – instrukcje

 1. mycia rąk
  https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/
 2. dezynfekcji rąk
  https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/
 3. prawidłowego zdejmowania maseczki
  https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/
 4. prawidłowego zdejmowania rękawiczek
  https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/
 5. wykaz produktów biobójczych http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zdalne listopad2

 Zdalne listopad3

Zdalne listopad------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ile wazy ipg

.......................................................

Zarządzenie nr 6/2020/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kuźni

z dnia  23 października 2020 r.

w sprawie:

czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kuźni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

na podstawie:

Rozporządzenia MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 23 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2019, poz. 410)

                                                    

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zawieszam prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w okresie od dnia 24 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r. dla dzieci i młodzieży w zakresie dotyczącym klas IV – VIII , z tym że:

 1. w odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności (posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) i brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość organizuję zajęcia prowadzone indywidualnie w szkole.

§ 2

 1. Od 26 października 2020 r. uczniowie klas IV – VIII, nie uczęszczają na zajęcia do szkoły, z wyłączeniem uczniów, o których mowa w , nauczyciele realizują nauczanie w formie zdalnej z wykorzystaniem technik nauczania na odległość.
 2. Zajęcia odbywają się według dotychczasowego planu lekcji, z tym że:
  1. nauczyciele pracują w szkole, za wyjątkiem osób zdrowych, przebywających na kwarantannie, które wyrażą zgodę na nauczanie zdalne z domu,
  2. lekcje zostają skrócone do 30 minut, z zachowaniem godzin rozpoczynania się kolejnych zajęć,
  3. wszystkie lekcje mają formę videokonferencji, przy włączonych kamerach uczniów i nauczycieli.
  4. zaliczanie obecności uczniów odbywa się na podstawie ich uczestnictwa w lekcjach w czasie rzeczywistym. W wyjątkowych sytuacjach, związanych z problemami technicznymi, niezależnymi od ucznia, obecność może być zaliczona na podstawie odesłanego materiału.

§ 3

Wszyscy nauczyciele są zobowiązani do zapoznawania się z informacjami na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/wiadomosci oraz na poczcie służbowej, każdy z nauczycieli ma obowiązek sprawdzać pocztę minimum dwa razy dziennie.

§4

W trakcie zawieszenia zajęć dyrektor, pracownik administracji szkolnej i pracownicy obsługi świadczą pracę.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor

/-/ Ewa Jabłońska

 

..........................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

Program dla szkół Informacja dla rodziców1

 

dni wolne

.........................................................................

pzu1aa

pzu2aa

........................................................................................

kowr1

kowr2kowr3 

 ...................................................................................poczatek1a

poczatek2

......................................................

aktualnosci0

 

 

aktualnosci1

aktualnosci2

Do pobrania i wydruku:

Oświadczenia i zgody rodziców covid

 

...........................................................

wskazowki 2020 08 12 160030

zasady men

...................................

wytyczne 1

wytyczne2

wytyczne4wytyczne3

 

----------------------------

0001

men sier

..................................

 

 

 

PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI W SZKOLE I ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KUŹNI W CZASIE PANDEMII COVID-19

opracowana na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3, oraz na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 15 maja 2020 r. wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)

ORGANIZACJA OPIEKI W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM:

 1. Jedna grupa dzieci/uczniów przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 2. W grupie może przebywać 1 dziecko/uczeń na 4 m2.
 3. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 4. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
 5. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na regularne mierzenie temperatury dziecka podczas pobytu w przedszkolu. Przy temperaturze poniżej 36oC i powyżej 37oC dziecko nie jest przyjmowane do przedszkola/szkoły.
 6. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 7. Zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci/uczniów.
 8. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 9. W szkole znajduje się termometr bezdotykowy.
 10. Korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu możliwe jest wyłącznie na terenie przedszkola przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości.
 11. Sprzęt na placu zabaw czyszczony jest każdego dnia z użyciem detergentu
  lub dezynfekowany.
 12. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren przedszkola/szkoły.
 13. Nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia szybkiego sposobu komunikacji
  z rodzicami/opiekunami dziecka.
 14. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

PRZYPROWADZANIE I ODBIÓR DZIECKA :

 1. Dzieci można przyprowadzać w wyznaczonych godzinach (przedszkole od 8.00 do 8.15). Po tych godzinach w danym dniu dziecko nie będzie przyjmowane do przedszkola/szkoły.
 2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu
  jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 3. Rodzice dzieci przedszkolnych mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do szatni znajdującej się przy salach przedszkolnych.
 4. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek dezynfekowania rąk oraz zakrywania ust i nosa.
 5. Dziecko do grupy wprowadzane jest przez personel.
 6. Dziecko przyprowadza 1 rodzic / opiekun prawny.
 7. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 8. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola/szkoły i odbierane przez osoby zdrowe.
 9. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 10. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby rodzice/opiekunowie powiadomieni przez nauczyciela zobowiązani są do pilnego odebrania dziecka
  z przedszkola.

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

 1. Przed wejściem do przedszkola tworzy się stanowisko do dezynfekcji rąk wraz
  z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do przedszkola oraz przez uczniów.
 2. Personel pomocniczy szkoły odpowiedzialny jest za dopilnowanie, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu oraz zakrywali usta i nos.
 3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie z placu zabaw, po skorzystaniu z toalety.
 4. Woźna oddziałowa odpowiedzialna jest za codzienne prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, toalet i sali oddziału.  Odpowiada ona także za dezynfekcję powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów, stolików, poręczy krzeseł, włączników
  w salach.
 5. Personel pomocniczy odpowiedzialny jest za dezynfekcję zabawek i innych przedmiotów używanych przez dzieci.
 6. Monitoringu codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników dyrektor szkoły.
 7. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów,
  tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 8. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

GASTRONOMIA

 1. Posiłki spożywane są sali przedszkolnej. Herbatę do sali dostarcza woźna oddziałowa. Dzieci spożywają swoje, przyniesione z domu posiłki. Uczniowie nie otrzymują w szkole napoi.
  Po zakończonym posiłku woźna oddziałowa odwozi naczynia na zaplecze kuchenne.
 2. Personel pomocniczy nie może kontaktować się z dziećmi oraz z personelem opiekującym się dziećmi.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA.

 1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. Nie angażuje się  w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
 3. Wyznacza się i przygotowuje (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie – Sala 1, w którym będzie można odizolować osobę
  w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
 4. Przy podejrzeniu wystąpienia zakażenia u dziecka należy powiadomić dyrektora szkoły.
 5. Dyrektor wyznacza odpowiednią osobę do przejęcia opieki nad dzieckiem w izolatce, informuje rodziców bądź opiekunów.
 6. Dziecko pod opieką wyznaczonej osoby pozostaje w izolatce do czasu przyjazdu rodziców.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM
LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19:

 1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u pracowników, nie powinni oni  przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. O fakcie powiadomić też niezwłocznie dyrektora szkoły.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie odsuwa się go od pracy i wstrzymuje przyjmowanie kolejnych dzieci.
 3. Dyrektor powiadamia  o tym fakcie  właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). W razie zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 5. Za przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych odpowiada sekretariat szkoły.
 6. Ustalenia listy osób przebywających w tym samym czasie w oddziałach przedszkolnych, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie dokonuje dyrektor wraz z obsługą.
 7. Wdraża się zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

......................................................................................................................................................................................................................................


 

 

 

 

 

 

 

 

 koronawirus

 prodedura0001

procedura0002

procedura0003

procedura0004

procedura0005

 

 


 

 

Profilaktyka Koronawirusa 

koronawirus1

koronawirus2

koronawirus3

 

 

koronawirus4

koronawirus5

koronawirus6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R1

 

R2

 

R3

R4

 

 

R5


R6

pzu darmowe ubezpieczenie


 

 

 

 

11szkoły ponadpodstawowe211szkoły ponadpodstawowe3

11szkoły ponadpodstawowe4


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców 2

 

 

 

 

 

 

 

 

2018.11.08 list MEN GIS rodzice 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0002

 


 
 
 
KLAUZULA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KUŹNI
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)


 

 

RODO - INFORMACJA

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem jest SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KUŹNI

(nazwa podmiotu prawnego)

z siedzibą KUŹNIA 36, 63-313 CHOCZ

Do czego będą używane Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania kontaktu, opracowania ofert, sprzedaży usług oraz zachowania relacji biznesowych, a także w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Czy jest możliwość cofnięcia zgody?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy. Cofnięcie zgody jest możliwe na każdym etapie i nie jest to związane z żadnymi negatywnymi konsekwencjami. Cofnięcia zgody można dokonać w dowolny, wybrany sposób (e-mail, poczta tradycyjna) tak, aby dotarła do wiadomości

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KUŹNI.

(nazwa podmiotu prawnego)

Kiedy i komu możemy przekazać Państwa dane?

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KUŹNI

(nazwa podmiotu prawnego)

nie przekazuje Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, jak również nie są one wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego profilowania.

Co mogą Państwo zrobić z przekazanymi nam danymi?

Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do żądania od SZKOŁY PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KUŹNI dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.  

Do kiedy Państwa dane osobowe będą przechowywane?

Do czasu wycofania zgody lub, jeśli dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego celu administratora – do momentu wniesienia sprzeciwu.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.

Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy oraz partnerzy wspomagający administratora w jego biznesowej działalności.

Jak skontaktować się z inspektorem danych osobowych?

Można to zrobić pod numerem telefonu 62 7415634 lub e-mailowo pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ikona pdf imagelarge                                                                                Informacja RODO 

 


 

 

 

 

....................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 "https://www.e-pity.pl">Program e-pity 

....................................................................................................................................................................................................